Math 21a Fall 2000 The Wang Surface (Falling drop) ) Back
f[x_,y_]:={r Cos[t], r Sin[t],(20/(4+r)) Cos[r]} 


A model for a drop falling on water?